BUILDING THE BASIC STAND AND PARTS

OPBYGNING AF BASENNow starts the fun part - building the simulator itself.
With a fresh supply of plywood, I get started on the tabletop.

Nu til den morsomme del - selve simulatoren.
Med en frisk forsyning af træ, er jeg klar til at begynde på bordet .


tabletop

Making the small cut-out for the yoke (flight steering wheel), my failing old jig saw finally died on me,
so I had to go get a new one. I wish I'd done that a long time ago, so much easier with a good tool.

Mens jeg var ved at save ud for yoke (fly-rat), brød min gamle håndsav helt sammen.
Så jeg var nødt til at få en ny. Jeg ville ønske jeg havde anskaffet en ny til at begynde med,
det er bare så meget nemmere med ordentligt værktøj.

new jigsaw

Spent a lot of time drawing and measuring for the cuts on the monitor stand .

Tilbragte en masse tid med at tegne og måle for monitor hylden .

measuring for stand

Looks weird, but it should work .

Ser spøjst ud, men det skulle fungere .

first fitting

More measuring, to figure out how the lower monitors fit in.

Mere målen for at finde den bedste placering for de nedre monitorer.

more measuring

A stack of poems come in handy.

Jeg har altid været glad for mine Gruks, her kommer de også meget tilpas .


more measuring

Then I've got to make a little house for the trim module.

Jeg skal ha' lavet et lille "hus" til trim modulet .


trim

A lot of fiddling with those tiny pieces.

En masse pillearbejde med alle de små stykker.

trim

Next I need housing for a phone and intercom.

Og så skal der laves plads til en telefon og et samtaleanlæg.

trim

And the supervisor snoozes on the job again.

Og byggeformanden snorker igen .


skippy snooze

Need a bunch of little black hex-screws to mount some of the flight modules.
Turns out that does not exist, so I end up having to paint them myself.

  Jeg har brug for en masse sorte hex-skruer til at montere nogle af fly-modulerne.
Uheldigvis existerer det ikke, så jeg ender med at måtte male dem selv.


skippy 1

The tabletop is finished, everything fits on there just perfect.

Bordtoppen er færdig, og alting passer perfekt.

more fitting

Then it's on to the base. This is a rather big project, so I have to turn our sun room into a work shop .

Så igang med den nedre base. Det er et temmelig stort projekt, så jeg er nødt til at bruge vores udestue som værksted.

building base

 
Everything has to be built in small modules (or it would never fit through the door to the cockpit),
which isn't making my life any easier.

Alting er nødt til at blive bygget i små moduler (ellers kan jeg ikke få det gennem dørene til cockpittet),
hvad der ikke ligefrem gør fortagenet lettere .


building base

Installing the rudder pedals .

Ror-pedalerne bliver installeret .


installing pedals

Using my cardboard mockups to plan out for side table and throttle box.

  Jeg bruger mine pap-modeller til at planlægge sidebordet og boks for gashåndtaget.


measure mockups

Starting on the side table .

Sidebordet tager form .adding sidetable

And planning for the top .

Og så skal der tænket over den øverste del .


planning overhead

If I have to listen to all that sawing for another month .........

Altså, hvis jeg skal høre på saven i endnu en måned .........


skippy snooze

I have to install wiring for cabin lights. Drilling and screwing upside down in a small space - that was fun!

Så skulle der installeres ledninger og kontakter til lamperne i kabinen.
Bore og skrue mens man står på hovedet i en lille boks - vældig interessant!


wiring cabin lights

Installing drawers for this and that.

Skuffer skal der også være til dette og hint .


adding drawers

Trying to figure out what goes where on the side table .

Skal ha' fundet ud af hvor jeg vil placere de forskellige dele til sidebordet .


side table

Closing up the monitor stand .

Og ha' beklædning på monitor hulden .


more measuring

 
In the meantime, I also started closing up the back and preparing a setup for all the usb cables.

I mellemtiden er jeg også begyndt at forberede et arrangement for alle usb-kablerne.


prep usb cables

Making a little stand for checklists and a "pyramid" for speaker controls.
It's all the little things that take a lot of time .

Måtte lave en lille holder for checklister og en "pyramide" for højtaler kontrollen.
Alle de små ting tager en masse tid.


stand and pyramid

Added a radio stack (for the autopilot and radio modules) to the side table - sadly just mockups so far.

Byggede en "radio stack" (boks for automatpiloten og radio modulerne) til sidebordet.
Desværre kun papmodeller indtil videre.


radio stack

Yeeehaaaa! My Ivibe system is here!
It consist of a seat cushion with little motors built into it,
and a force feedback control box that connects the seat to the flight software.
Once I've built a flight-seat and got everything connected, you will be able to feel the vibrations of the airplane,
the bumb at landing, accellerations and turns, and all that good stuff, like you would in a real plane - how cool is that!!

Yippeeee! Mit Ivibe system er her!
Det består af et sæde med små motorer indbygget,
og en 'force feedback' kontrolboks, der forbinder sædet med fly-programmet
Når jeg har bygget et flysæde og alt er forbundet, kan man føle vibrationer fra flyet,
bump ved landinger, fornemmelsen af accelleration og vendinger, og al den slags, ligesom i et rigtigt fly.
Bare fedt!!


new ivibe seat

And the throttle module has arrived too. Depending on which handles you install,
it can be a throttle system for anything from a single-engine Cessna to a four-engine jet.
I will set it up to fly the big iron (a Boeing 747), but it will still be able to fly any airplane in the simulator.
This all has me wondering if I should have studied engineering instead of accounting, sigh.

Og det nye gashåndtag er også ankommet. Afhængig af hvilke håndtag man installerer,
kan det være gashåndtag for en enkelt-motor Cessna eller en fire-motor jet.
Jeg installerer håndtag for de "store jern" (som en Boeing 747),
men det vil stadig kunne flyve et hvilken som helst fly i simulatoren.
Måske jeg skulle ha' læst til ingeniør i stedet for regnskab, suk.


new throttle

Building the inners of the throttle box.
Took a lot of planning and odd cuts.

Så gig jeg igang med at bygge en boks for gashåndtaget.
Det tog en hel del planlægning og besynderlige udskæringer.


throttle box

A final check before adding a drawer here too .

Et sidste check, og så skal der en skuffe her også.


throttle box

Everything fits .

Og det hele passer fint.


throttle box done2

And I'm done with the basic parts of my simulator.
I can't believe it took a whole month, working every day, to get here,
but there's a lot more work involved than I counted on.
Adding creative ideas here and there as I go along doesn't speed up the process either.

Så er jeg færdig med de basale dele af simulatoren.
Utroligt nok tog det en hel måned, med arbejde hver eneste dag, for at nå hertil,
men der er langt mere arbejde i dette her end jeg havde regnet med.
At jeg også bliver ved at tilføje nye kreative ideer, gør det jo heller ikke nemmere .


basics done


.... so far so good, now for the rest of it ....

.... så vidt så godt, videre til resten ....  PART 3  NEXT