UPPER PARTS AND WIRING

OVERDEL OG KABLERFirst a final fitting to measure out for the top parts.

Først en sidste måltagning for de øvre dele.

fitting

Making room for upper Go-Flight modules (engine controls etc)
and two of the speakers.

Laver rum for øvre flyve-moduler (motor controller osv)
og to af højtalerne.


top


Adding housing for cabin lights over the modules.

Bygger boks til at huse kabinelys over modulerne.

top lamp


Then comes the big side panel, to enclose the whole thing .

Så kommer det store sidepanel, der lukker det hele af.

side


Inside the panel goes the kneeboard and a lamp.

Med plads invendig til lampe og deslige.

side inside

The "roof" is coming together.

"Taget" bygges sammen.

roof

Yet another box for cabin lights.

Endnu en boks for kabinelys .

cab light 1

This is how it looks from the back side.
I'm using small nite-lites, since they're small and only run 7 Watts.
The Cabin lights need to be red, and only bright enough to let you see your controls.

Sådan ser det ud fra bagsiden.
Jeg bruger natlamper, da de er små og kun bruger 7 watt.
Kabinelysene skal lyse rødt og kun være stærke nok til at kunne se kontrollerne.


cab light 2

Then speakers get installed.

Og så bliver højtalerne installeret.

speak

Got 100 feet of split wire loom factory direct.
It's cheaper that way, and I'm gonna need A LOT!

Jeg købte 30m ledningstube direkte fra fabrik.
Det er billigere på denne måde, og jeg kommer til at bruge en MASSE.


loom


Quite a bit of planning goes into figuring out what wires go where.

Der skal en hel del planlægning til for at hitte rede i hvor alle kabler og ledninger går.


diagram


Starting on the wiring.

Begynder at forbinde alle kabler og ledninger.

mess 1


Thought I was kidding about needing all that wire loom?
This kind of mess won't work in the long run.

Troede du det var min spøg med al den ledningstube?
Et rod som dette kan man jo ikke arbejde med i det lange løb.


mess 2


Every last scrap of wire and plugs must be labeled in both ends,
since once everything is built in, there's no telling which piece of wire belongs to what item.

Hver eneste lille ledning og kontakt må mærkes i begge ender,
for når først det hele er bygget ind, er det jo umuligt at se hvad der hører til hvilken del.


labels


 
This is how the wire loom makes life a lot easier.

Sådan gør ledningstuber livet meget nemmere.


fix 1

Everything neatly tucked away, yet easy to see and access.

Alting pænt og ordentligt, let at se og komme til.


fix 2

Now I need to close up the front and around the monitors.

Så skal jeg have lukket fronten og omkring monitorerne.

framing mon

Need a lot of moulding and trim pieces.

Har brug for en masse pyntelister af forskellig art.

moulding

And more of those painted screws.

Og mange flere malede skruer.

more nails

And I'm getting started on painting all the smaller pieces.

Og jeg er begyndt at male de mindre dele som er færdige.


paint 1

Keeping track of what part of the pieces is supposed to be grey (inside sim),
and what part needs to be white (backside of sim), is a lot of fun.
I thought steel grey would be a nice color for inside the "airplane", but when groping around
the wiring in the back of the sim, white makes it a lot easier to see what you're doing

Har lidt sjov med at holde styr på hvilke del der skal være grå (indvendig i kabinen),
og hvilde dele der skal være hvide (bagsiden).
Jeg syntes stålgrå ville være en god farve for inde i "flyet", men når man roder rundt mellem
kablerne bagved, er det nemmere at se hvad man laver når det er malet hvidt.paint 2

more painting....

mere maling...


paint3

... and painting ....

... og endnu mere maling ...


paint 4

Figuring the angles for the seat. I'm using the same angles as in a regular car seat
(8° angle on the seat, and 8° angle on the back relative to the seat),
that makes for comfortable sitting for extended periods of time
and correct position for the outside-view monitors.

Udregner vinklerne for flysædet. Jeg bruger de samme vinkler som i et almindeligt bilsæde
(8° vinkel i sædet, og
8° vinkel i rygger relativ til sædet),
det giver et komfortabelt sæde for længere tid ad gangen,
og correkt position for "vindue-skærmene"
.


seat 1

 
Then comes the inner workings of the seat base.
I need the seat to be able to slide back and forth, both for ease of access to the seat,
and also to accomodate different size people in the sim pit.
I got a set of seat slides from Summit Racing,
they're inexpensive and work perfect for this kind of project.

Så skal jeg igang med sokkelen til sædet.
Sædet skal kunne glide frem og tilbage, så det er nemmere at komme ind at sidde,
og også for at imødekomme forskellig størrelse personer.
I fik sædeskinner fra Summit Racing,
de er rimelige i pris og virker perfect for dette projekt.

seat 2

I need to "layer" the base, then screw them together.
Partly because I have to be able to take it apart if moving,
and also in case the bolts loosen up over time and need to be tightened.

Jeg er nødt til at samle sokkelen i "lag", og dernæst skrue dem sammen.
Dels er jeg jo nødt til at kunne skille dem ad hvis vi flytter,
og også i tilfælde af at boltene løsner sig hen ad vejen og skal strammes .


seat 3

Finally made it to the top frame.

Endelig er jeg så nået til den øverste ramme.


seat 4

Getting all the right angles on the seat support.

Skal have de rette vinkler på sædeunderdelen også .


seat 5

That'll work.

Det ser ud til at virke.

seat 6


The seat itself has to be loose as well, and fastened from the back side,
in order for me to be able to upholster it.

Selve sædet er også nødt til at være løst og så fastgjort fra bagsiden,
så jeg kan komme til at betrække det.seat 7

Taking shape slowly.

Det tager langsomt form.


seat 8

And of course, the seat needs wiring as well (for the Intellivibe System).
More wire loom needed to prevent wear on the cables when sliding seat back and forth.

Og så skal der jo også kabler i sædet (for Intellivibe systemet).
Behøver også her ledningstuber for at forhindre at kablerne slides, når sædet rykkes frem og tilbage.


seat wiring

And the basic seat is done.

Og så er det rå sæde færdigt.


seat 9

Now we need a little bit of fun stuff too.
Gotta have some safety instructions and magazines on the back of the seat
(as well as a couple of puke-bags), like you would find it in any airline .

Men vi skal jo også have lidt sjov.
Er nødt til at have nødlandings instruktioner og flyvemagasiner bag ved sædet
(og et par brækposer), akkurat som man finder det i et passagerfly.


seat stuff

Next comes the sides of the seat.

Dernæst kommer sidebeklædningen .


seat sides

And armrests, which has to be movable as well.

Og armlæn forstås, som også skal kunne bevæges.


armrests

Last, but not least, I need a couple of seat-pockets for the scanner and pilot log.

Sidst, men ikke mindst, skal der være et par lommer til en scanner og pilotens logbog.


seat pockets

Are we done yet ?

Er vi så snart færdige ?


are we done yet


Well, not quite yet.

Næh, ikke helt.
.... on to the finishing touches ....

.... videre til de sidste detaljer ....


  PART 4  NEXT