ASSEMBLY


OPSÆTNINGBase front part.
Positioned to leave just enough room to get behind the sim-pit to access PC and cables.

Sokkel (for).
Det hele anbragt så der lige netop er nok plads bag ved sim-pitten, så man kan komme til PCen og kablerne.


base 1

Base back part - with rudder pedals.
It's important to have a solid base, to attach the other pieces to,
and to keep everything from shifting over time or during use.

Sokkel (bag) - med rorpedalerne.
Det er vigtigt at have en solid sokkel, som de andre dele fastgøres til,
og for at forhindre bevægelser under brug.


base 2


Bottom right.
This part is empty inside, but has access from the back, so it's a nice place to store a box with spare parts.

Højre nedre del.
Denne del er tom, men har adgang bagfra, så det er et passende sted at have en kasse med extra dele.


bottom right


Bottom left.
This part is housing all the wiring for the switchpanel (for the cabin lights and lamps).

Venstre nedre del.
Denne del indeholder all ledningerne til kontaktpanelet (for kabinelysene og lamperne).


bottom left


Bottom back.
Encloses the pedal compartment and adds extra support for the upper parts.

Midter nedre del.
Bagbeklædning for pedalrummet og også extra støtte for de øvre dele.


bottom back

Pull-out tray.
This pulls out when seated, offering a handy place to put your charts and plates,
or maybe a nice little inflight-snack during those long flights.

Udtrækshylde.
Denne kan trækkes ud når man sidder, hvilket giver et praktisk sted at anbringe kort og den slags,
eller måske en rart lille fly-måltid, når man er på en af de lange flyvninger.


bottom drawer 1

Drawer (holds a waste basket).

Skuffe (har en papirkurv).

bottom drawer 2

Table-top with Monitor stand.
Solid support for the upper monitors, with room inside for some of the cables.
Also houses the subwoofer for the speaker system.

Bordpladen med Monitor hylde.
Solid hylde for de øvre monitorer, med plads indeni for nogle af kablerne.
Har også rum til subwoofen for højtalersystemet.


monitor stand

Side table.
With extra shelves for CD's, charts, ATC handbook etc etc .

Sidebord.
Med ekstra hyldeplads til CDer, kort, Radio-håndbog osv osv.


side table

Right support.

Højre sidestykke.

right support

Left support.

Venstre sidestykke.

left support

Back supports.
Necessary to have some solid supports for the top.

Bagstøtter.
Må nødvendigvis have solid understøttelse for toppen.


back supports

Top part.
This is where the 2 speakers and 3 of the GoFlight modules go.
Also houses 3 cabin lights, alluminating the modules during night flights.

Topdelen.
Her er der plads til 2 højtalere og 3 GoFlight moduler.
Indeholder også 3 kabinelys, der belyser modulerne under natteflyvning.


top

Speakers.

Højtalere.

speakers

 
Corner support.

Hjørnestøtte.

corner support

Cabin lights, left and right.

Kabinelys, venstre og højre.

cabin lights

GPS stand, also housing for the Trim/Gear module.

GPS hylde, er også boks for Trim/Landingshjul-modulet.

GPS stand

Phone/intercom housing.

Telefonboks (jeg ku' altså ikke nære mig, fnis).

phone and intercom box

USB-hub stand (back).
2 USB hubs (a total of 14 ports) are necessary to connect all these modules and flight controls.
It is also important to have each port marked clearly
(as you often need to plug/unplug individual modules during installation or maintenance).

USB-hub hylde (bag)
Det er nødvendigt med 2 USB hubs (14 porte totalt) for at kunne tilkoble alle disse moduler og flykontroller.
Det er også vigtigt a have hver port tydeligt mærket
(da man ofte er nødt til at til/frakoble moduler enkeltvis ved installation eller vedligholdelse).


USB HUBs 1

USB-hub stand (front).

USB-hub hylde (for).


USB HUBs 2

Left view monitor.

"Venstre vindue" monitor.


left view monitor

Center view monitor.

"Center vindue" monitor.


center view monitor

Right view monitor.
Using 19" Widescreen Flatpanel monitors, connected to PC (primary graphics card) via Matrox TripleHead2Go .
MSFS supports multiple monitor setup and widescreens, and this setup offers a nice wide view (135°),
and at the same time is very similar to the window view and position in a real airplane.

"Højre vindue" monitor.
Bruger 19" Widescreen flade monitorer, tilkoblet PC (primære grafikkort) via Matrox TripleHead2Go.
MSFS understøtter mangfoldige skærme og widescreen, og denne opsætning giver en bred usigt (135°),
og på samme tid er lig udsigten og vinduespositionen i et rigtigt fly.

right view monitor

Wire access for speaker controls.
I was lucky to find a speaker set that builds in AND has a remote control (Maxell),
as it's nice to be able to adjust the volume without having to access the PC.

Kabeltilgang for højtalerkontrol.
Jeg var heldig at finde et højtalersæt, der både kan indbygges og også har fjernkontrol (Maxell),
da det er rart at kunne justere volumen uden at skulle gøre det via PCen.


wire access for speaker control

 
Speaker control and radio stack.

Højtalerkontrol og radio-boks.

speaker control and radio stack

Upper right side module, with built-in lamp and outlet.

Højre øvre sidemodul, med indbygget lampe og el.

upper side module

Right cabin light.

Højre kabinelys.

right cabin light

Equipment moves in.
The radio stack has room for an AutoPilot module and 4 radio modules.
(These are just cardboard mockups, might take a few more birthdays and christmasses to get the real thing.)
There's also room for a CD player and the other little things that makes for a comfortable flight.

Diverse ydstyr.
Radioboksen har plads til et AutoPilot modul og 4 radiomoduler.
(Det er bare kartonmodeller i øjeblikket, det tager nok nogle flere fødseldage og jul før vi har de rigtige.)
Der er også plads til en CD spiller og andre småting der gør livet behageligt under flyvning.

checklist stand etc

Cover and Trim/Gear module (GoFlight).

Beklædning og Trim-Landingshjul modul (GoFlight).

cover and trim/gear module

Side Panel.

Venstre sidepanel.

big side panel

Kneeboard, lamp etc..

Lampe etc.

kneeboard, lamp etc

Upper moulding for monitors.

Lister over monitorer.

upper trim monitors

Cover and lower moulding for monitors.

Beklædning og lister under monitorer.


cover and lower trim monitors

Telephone and intercom.
It's nice to be able to answer the phone while flying,
and maybe call the kitchen to get someone to bring a fresh cup of coffee.
Speaking from experience: when the kitchen is at one end of the house and the sim pit at the other,
it's a drag to have to run back there 5 times to try to pry a pilot out of his airplane when supper is ready,
being able to holler through the intercom makes life a lot easier!

Telefon og samtaleanlæg.
Det er rart at kunne tage telefonen mens man flyver,
og måske kalde køkkenet for at få nogen til at bringe en frisk kop kaffe.
Talt fra erfaring: Når køkkenet er i den ene ende af huset, og sim-pitten i den anden ende,
er det altså træls at løbe frem og tilbage 5 gange, for at få halet piloten ud af hans fly når middagen er på bordet;
når man bare kan hyle over samtaleanlægget er livet så meget nemmere!


phone and intercom

GPS monitor.
Using a 14" Widescreen Flatpanel, connected to the PC's secondary graphics card (VGA port).

GPS monitor.
Bruger en 14" Widescreen flad monitor, tilkoblet PCens sekundære grafikkort (VGA port).


GPS monitor

Instrument panel monitor.
Using a 19" Widescreen Flatpanel, connected to the PC's secondary graphics card (DVI port).

Instrumentpanel monitor.
Bruger en 19" Widescreen flad monitor, tilkoblet PCens sekundære grafikkort (DVI port).

instrument panel monitor

Mouse and pad.

Mus.


mouse and pad

Keyboard.
Using a backlit gaming keyboard (Deck).
Takes up much less room, and is easy to see during night flights.

Tastatur.
Bruger et bagbelyst "spil" tastatur (Deck).
Er pladsbesparende, og let at se under natteflyvninger.


backlit keyboard

Yoke.
Using a "CH usb flight sim yoke", cause it's the only one out there that has the 8-way hatswitch.

Rat.
Bruger "CH usb flight sim yoke", fordi det er den eneste model der har en 8-way hatswitch.


yoke

Main panels overview.
With two graphics cards and the Matrox TripleHead2Go external card,
you are able to run 5 monitors off just 1 computer.

Hovedparten.
Med 2 grafikkort og Matrox TripleHead2Go externkort,
kan du tilkoble 5 skærme til blot 1 computer.


main panels overview

"Roof".
With the side and roof on, the whole thing is enclosed,
looking more "plane-like" and making you feel like you're actually sitting inside a plane.

"Tag".
Med siden og taget er hele molevitten lukket af,
så det ser lidt mere "fly-agtigt" ud, og du føler at du virkelig sidder inde i et fly.


roof

Moulding and pitot tube cover makes everything look nicer.

Pyntelister og den slags gør det hele meget pænere.


moulding and pitot cover

Seat base 1.

Sædesokkel 1.


seat base 1

Seat base 2.

Sædesokkel 2

seat base 2

Seat base 3.

Sædesokkel 3.

seat base 3

Seat base 4.

Sædesokkel 4.

seat base 42

Seat base 5.

Sædesokkel 5.

seat base 5

Seat.

Flysæde.


seat

Right seat side and wiring connecting the seat to the control box.
The sides of the seat are raised just an inch off the floor,
allowing the seat to slide without interfering with the wiring.

Højre side og kabler der tilkobler sædet til kontrolboxen.
Siderne på sædet er hævet en tomme over gulvet,
så sædet kan glide uden at karambolere med kablerne.


seat right side and wiring

Control box.

Kontrol boks.


control box

Ivibe controller.
Connects the seat to the PC, controlling the vibrations of the seat.

Ivibe kontrol.
Kobler sædet til PCen, kontrollerer vibrationerne af sædet.


ivibe seat controller

Throttle Quadrant (GoFlight).
Set up for 4-engine jet, with spoiler, flaps and thrust reverse.
Will fly any single- og twin engine airplane as well.

Gaskontrol (GoFlight).
Opsætning for 4-motors jetfly, med gasbremse, flaps og reverse.
Flyver tilligemed ethvert enkelt- eller dobbelmotors fly.


throttle

Drawer (this one specifically for a kleenex box)
and wiring for mike (hoping to add Voice Buddy to the system soon) .

Skuffe (denne indeholder en æske kleenex)
og kabel til mikrofon (jeg håber at tilføje Voice Buddy til systemet snarest).


drawer and wire for mike

Pilot seat complete ...

Pilotens sæde komplet ...


seat side, back and armrests

... sliding and opening for access.
I wasn't sure I could pull this off, but I guess I did.
The seat slides easily and is extremely comfortable.

... rykker tilbage for nem adgang.
Jeg var ikke sikker på jeg kunne klare dette projekt, men det gik altså.
Sædet glider let og er uendelig komfortabelt.


slides and lifts

Scanner and Pilot Log.

Scanner og pilotlog.


log and scanner

Airline safety instructions and magazines.

Nødlandingsinstruktioner og magasiner.


airline info

Labeling switch panel...

Alting mærkes.


switch panel

.... throttle...

gaskontrollen


labels throttle

... and other fun stuff.

... og andre spøjse ting.


labels phone

Checklists and rolex with airport info.
I like to keep the info handy on the airports I fly on regularly, saving me having to look it up all the time.

Checklist og rolex med lufthavnsinformationer.
Det er rart at have informationer om de lufthavne jeg flyver til ofte, så jeg ikke skal slå det op hele tiden.


checklist and rolex

Pull-out tray for displaying charts and approach plates while flying.

Udtrækshylden holder kort og indflyvningsinfo under flyvning.


charts and plates

Passenger seat.
It's a real small room, but there is just room enough for a passenger behind the pilot,
and a four-legged co-pilot on the floor.

Passagersædet.
Det er et ret lille værelse, men der er lige akkurat plads til en passager bagved piloten,
og til en firbenet anden-pilot på gulvet.


passenger seat

A black-out curtain makes it possible to create night-flight atmosphere, even during daytime.

Mørklægningsgardinet gør det muligt at have natflyvnings-stemning, selv i fuld dagslys.


curtain


Re-wiring everything.

Hele molevitten tilkobles igen.


wiring 1

A LOT of wiring.

Masser af kabler.


wiring 2

Organizing all wires with wire loom.

Organiseret med ledningstuber.


wiring 3

Neat and tidy.

Pænt og ordentligt.


wiring 4

Cover to keep out the dust.

Og tildækket for at holde støvet ude.


back cover

AND THE SIM PIT IS FINISHED:

OG SIM-PITTEN ER FÆRDIG:


sim pit 1

sim pit 2

sim pit 42

sim pit 5

AND READY TO FLY:

OG KLAR TIL FLYVNING:


sim pit 6

sim pit 7

sim pit 8


WATCH THE ASSEMBLY AS A SLIDESHOW (movie) NEXT

SEE THE  SIM PIT IN ACTION (movie) NEXT